تبلیغات
شیمی و جدول تناوبی - روند تغییر شعاع كووالانسی عناصر در جدول تناوبی

نصف فاصله هسته ها در یك مولكول دو اتمی جور هسته را شعاع كووالانسی می گویند
بطور كلی شعاع كووالانسی در جدول تنابی از چپ به راست كاهش و از بالا یه پایین افزایش می یابد علت اینست كه در یك تناوب از چپ به راست كه می رویم تعداد لایه های الكترونی ثابت است ولی بار مثبت هسته افزایش می یابد در نتیجه الكترون های بیرونی را بیشتر به سوی خود كشیده و اتم كوچكتر می شود


در یك گروه از بالا به پایین از یك طرف تعداد لایه های الكترونی افزایش یافته پس باید اتم بزرگتر شود و از طرف دیگر بار مثبت هسته افزایش می یابد پس باید اتم كوچكتر شود به نظر می رسد این دو عامل باید اثر یكدیگر را خنثی كنند ولی تاثیر زیاد شدن تعداد لایه های الكترونی خیلی بیشتر است