تبلیغات
شیمی و جدول تناوبی - روند تغییر انرژی یونش عناصر در جدول تناوبی
جمعه 2 بهمن 1388

روند تغییر انرژی یونش عناصر در جدول تناوبی

   نوشته شده توسط: هادی عابدی    

مقدار انرژی لازم برای جدا كردن سست ترین الكترون از اتم در حالت گازی شكل و تبدیل آن به یون یك بار مثبت گازی شكل را به ازای یك مول انرژی نخستین یونش می گویند

انرژی نحستین یونش در هر تناوب از چپ به راست با افزایش عدد اتمی افزایش می یابد ولی عناصر گروه های دوم و پانزدهم در این مورد رفتاری غیر عادی دارند یعنی انرژی نخستین یونش آنها از عنصر قبل و بعد از خودشان بیشتر است علت این امر به پایداری آرایش الكترونی لایه ظرفیت این عنصر ها ربط پیدا می كند كه به ترتیب آرایش پر و آرایپ نیمه پر دارند
در یك گروه از بالا یه پایین انرژی نخستین یونش به طور منظم كاهش پیدا می كند