تبلیغات
شیمی و جدول تناوبی - عنصر های گروه هفده (هالوژن ها)
دوشنبه 5 بهمن 1388

عنصر های گروه هفده (هالوژن ها)

   نوشته شده توسط: هادی عابدی    

هالوژن‌ عناصر گروه ۱۷ (گروه ۷ اصلی) جدول تناوبی هستند یعنی: فلوئورF ،کلرCl، برمBr، یدI و آستاتینAt. هالوژن‌ها در حالت طبیعی خود مولکول‌های دواتمی هستند.واژهٔ هالوژن از زبان یونانی گرفته شده و به معنی نمکزا است.

 

هالوژن

جرم اتمی

نقطه ذوب

نقطه جوش

الکترونگاتیویته

فلوئور

۱۹

۵۳/۵۳

۸۵/۰۳

۳/۹۸

کلر

۳۵/۵

۱۷۱/۶

۲۳۹/۱۱

۳/۱۶

برم

۸۰

۲۶۵/۸

۳۳۲/۰

۲/۹۶

ید

۱۲۷

۳۹۶/۸۵

۴۵۷/۴

۲/۶۶

آستاتین

۲۱۰

۵۷۵

۶۱۰

۲/۲